Litteraturförteckning

Litteraturförteckning

Skolverket (4 dec -20). Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/utbildning-pa-vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet/det-har-ar-vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet

 

Regeringen (4 dec -20). Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2020/02/fjarrundervisning-distansundervisning-och-vissa-fragor-om-entreprenad/

 

From, J, Pettersson, F, Pettersson, G (2020). Fjärrundervisning – en central del i skolans

Digitalisering. (PEDAGOGISK FORSKNING I SVERIGE Vol 25 No 2-3 (2020) ISSN 1401-6788), Umeå universitet. https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/2074

 

Skolverket (4 dec -20). Prognos över behovet av lärare och förskollärare.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/skolverkets-utvarderingar-och-rapporter/prognos-over-behovet-av-larare-och-forskollarare

 

Lärarförbundet (2018-12-17). Frånvarorapporten 2015.

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/fraanvarorapporten-37-000-larare-ar-inte-i-skolan

Skolverket (4 dec -20). Fjärrundervisning.

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/fjarrundervisning

 

Dunkels, E. Lindgren, S. (2014). Interaktiva medier och lärandemiljöer. Gleerups.

 

IFOS (4 dec -20). Slutrapport: Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever

https://www.ifous.se/slutrapport-fjarrundervisning-battre-utsikter-for-fler-elever/

 

Region Västerbotten (4 dec -20). Inspiration om fjärrundervisning i Västerbotten

http://fjarr.nu/fjarr-nu/

 

Skolverket (4 dec -20). Relationskompetens viktig aspekt av lärarprofessionen.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/relationskompetens-viktig-aspekt-av-lararprofessionen

 

Archambault, L., & Crippen, K. (2009). Examining TPACK among K-12 online distance educators in

the United States Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 71-88.

 

Aspelin, Jonas (2018). Inga prestationer utan relationer. Polen. Gleerups

 

Willermark, Sara. (2018). Digital Didaktisk Design [Doktorsavhandling, University West]. Informatics with Specialization in Work-Integrated Learning 2018 No. 13.

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1174749&dswid=1393

 

Efternamn, X. X. (År). Titel. [Doktorsavhandling/Licentiat-uppsats, Universitet]. Arkivets namn/Databasens namn. URL

 

Sveriges Riksdag

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/fjarrundervisning-distansundervisning-och-vissa_H703127

 

Loeb, Susanna. Educationweek (April 01, 2020). How Effective Is Online Learning? What the Research Does and Doesn’t Tell Us.

https://www.edweek.org/technology/opinion-how-effective-is-online-learning-what-the-research-does-and-doesnt-tell-us/2020/03 

 

Åkerfeldt, Anna. Hermansson, Karin. (8 juni 2020). Gymnasieelevers uppfattningar av när- och distansundervisning med fokus på undervisningsklimat. Ifous.

https://www.ifous.se/digitala-larmiljoer-likvardig-utbildning-med-fjarr-och-distansundervisning/

 

Nadj, Edinsdotter (2020). Svensklärares erfarenheter av distansundervisning [Examens arbete, Luleå tekniska universitet] Diva.

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1439756

 

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60–70